Antoni Taranowicz Automatyka-Maszyny
tel: +48 604 419 513

POLITYKA PRYWATNOŚCI

I. Polityka prywatności sklepu internetowego - Art-tech24.pl I. Informacje ogólne
 1. Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.art-tech24.pl, prowadzonego przez
  Antoni Taranowicz Automatyka-Maszyny,
  ul. Rzeźnicza 2/13a,
  43-300 Bielsko-Biała,
  NIP: 921 000 99 86,
  zwanej dalej Administratorem.

 2. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, oraz zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).

 3. Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, takie jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, numer IP, dane geolokalizacyjne, informacje o aktywności w Internecie lub dane dotyczące preferencji, zainteresowań, zachowań lub wyborów użytkownika.

 4. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić ochronę i bezpieczeństwo danych osobowych użytkowników, stosując odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, takie jak szyfrowanie, zabezpieczenia hasłami, kontrola dostępu, audyty bezpieczeństwa, polityki i procedury ochrony danych, szkolenia i świadomość pracowników.

 5. Administrator nie zbiera ani nie przetwarza danych osobowych użytkowników w większym zakresie, niż jest to niezbędne do realizacji celów, dla których zostały one udostępnione, ani dłużej, niż jest to wymagane przez prawo lub uzasadnione interesy Administratora.

 6. Administrator nie udostępnia danych osobowych użytkowników innym podmiotom, chyba że jest to konieczne do wykonania umowy, świadczenia usługi, spełnienia obowiązku prawnego lub uzyskania zgody użytkownika.

 7. Administrator nie przekazuje danych osobowych użytkowników do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, chyba że istnieje odpowiedni poziom ochrony danych, gwarantowany przez decyzje Komisji Europejskiej, standardowe klauzule umowne, zasady korporacyjne, kodeksy postępowania, certyfikaty lub zgoda użytkownika.

 8. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności, o czym poinformuje użytkowników na stronie internetowej lub drogą elektroniczną. Zmiany będą obowiązywać od daty ich opublikowania lub wskazanego terminu. II. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

 9. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników w następujących celach i na podstawie następujących podstaw prawnych:

 • realizacja umowy sprzedaży lub świadczenia usługi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

 • wystawianie faktur, rachunków, paragonów i innych dokumentów księgowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO i art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018 r. poz. 2174);

 • prowadzenie ewidencji sprzedaży i magazynu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO i art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2018 r. poz. 395);

 • obsługa reklamacji, zwrotów, gwarancji i innych roszczeń, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO oraz art. 556-576 Kodeksu cywilnego i art. 7-9 Ustawy o prawach konsumenta;

 • komunikacja z użytkownikami, udzielanie informacji, odpowiadanie na zapytania i prośby, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO oraz art. 18 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

 • marketing własnych produktów i usług, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO oraz art. 10 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

 • marketing produktów i usług podmiotów trzecich, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz art. 10 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

 • analityka i statystyka, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO oraz art. 173 Ustawy Prawo telekomunikacyjne;

 • zapewnienie bezpieczeństwa i funkcjonalności serwisu internetowego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO oraz art. 18 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

 • dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO oraz art. 23 Kodeksu cywilnego;

 • spełnienie innych obowiązków prawnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO i innych przepisów prawa.

10. Podanie danych osobowych przez użytkowników jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów, dla których są zbierane. Niepodanie danych osobowych może uniemożliwić zawarcie umowy, świadczenie usługi, udzielenie informacji, obsługę reklamacji lub zwrotu, przesłanie oferty marketingowej lub wykonanie innej czynności, na którą wyraził zgodę lub o którą poprosił użytkownik.

11. Administrator może przetwarzać dane osobowe użytkowników na podstawie uzasadnionego interesu, o ile nie narusza to praw i wolności użytkowników. Uzasadnionym interesem Administratora może być np. prowadzenie działalności gospodarczej, zapewnianie bezpieczeństwa i funkcjonalności serwisu internetowego, analiza i optymalizacja oferty, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami. Administrator dokonuje oceny ryzyka i proporcjonalności przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu, zgodnie z wytycznymi organów nadzorczych i orzecznictwem sądowym.

12. Administrator może przetwarzać dane osobowe użytkowników na podstawie zgody, o ile nie ma innej podstawy prawnej do tego. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdym momencie cofnięta, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgoda może być wyrażona poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na stronie internetowej, wysłanie wiadomości e-mail, telefoniczne potwierdzenie lub inne działanie jednoznacznie wskazujące na wolę użytkownika. Zgoda może być również wycofana poprzez wysłanie wiadomości e-mail, telefoniczne poinformowanie lub inne działanie jednoznacznie wskazujące na wolę użytkownika.

II. Odbiorcy danych osobowych

 1. Administrator może udostępniać dane osobowe użytkowników innym podmiotom, jeżeli jest to niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane, lub jeżeli jest to wymagane przez prawo. Odbiorcami danych osobowych mogą być w szczególności:

 • podmioty świadczące usługi związane z prowadzeniem i obsługą sklepu internetowego, takie jak dostawcy oprogramowania, usług hostingowych, usług płatniczych, usług kurierskich, usług księgowych, usług prawnych, usług marketingowych, usług analitycznych;

 • podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, takie jak organy administracji publicznej, organy ścigania, organy nadzoru, sądy;

 • podmioty współpracujące z Administratorem w ramach wspólnych przedsięwzięć lub programów lojalnościowych, o ile użytkownik wyraził na to zgodę.

 1. Administrator informuje użytkowników o odbiorcach danych osobowych w ramach polityki prywatności lub w inny sposób, jeżeli jest to wymagane przez prawo lub jeżeli jest to uzasadnione przez okoliczności sprawy.

 2. Administrator nie przekazuje danych osobowych użytkowników do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, chyba że istnieje odpowiedni poziom ochrony danych, gwarantowany przez decyzje Komisji Europejskiej, standardowe klauzule umowne, zasady korporacyjne, kodeksy postępowania, certyfikaty lub zgoda użytkownika.

III. Okres przechowywania danych osobowych

 1. Administrator przechowuje dane osobowe użytkowników przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, lub do czasu wycofania zgody, złożenia sprzeciwu lub żądania usunięcia danych przez użytkownika, chyba że istnieje inna podstawa prawna do dłuższego przechowywania danych, np. obowiązek archiwizacyjny wynikający z przepisów podatkowych lub rachunkowych, lub okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów cywilnych.

 2. Administrator informuje użytkowników o okresie przechowywania danych osobowych w ramach polityki prywatności lub w inny sposób, jeżeli jest to wymagane przez prawo lub jeżeli jest to uzasadnione przez okoliczności sprawy.

 3. Po upływie okresu przechowywania danych osobowych, Administrator niezwłocznie usuwa lub anonimizuje te dane, tak aby nie można było na ich podstawie zidentyfikować użytkownika.

IV. Prawa użytkowników w zakresie danych osobowych

 1. Użytkownicy mają prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 2. Użytkownicy mogą realizować swoje prawa poprzez kontakt z Administratorem za pomocą danych podanych w punkcie I.1. Administrator może żądać od użytkownika podania dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia jego tożsamości lub uściślenia jego żądania.

 3. Użytkownicy mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, jeżeli uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne obowiązujące przepisy. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

V. Zasady wykorzystywania plików cookies

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies, czyli małe pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu użytkownika, w celu poprawy funkcjonalności i bezpieczeństwa serwisu internetowego, analizy ruchu i zachowań użytkowników, personalizacji treści i reklam, świadczenia usług społecznościowych oraz w innych celach określonych w polityce prywatności lub uzależnionych od zgody użytkownika.

 2. Pliki cookies mogą być podzielone na następujące kategorie:

 • niezbędne – umożliwiające korzystanie z podstawowych funkcji serwisu internetowego, takich jak logowanie, koszyk, zapamiętywanie preferencji;

 • analityczne – służące do zbierania informacji o sposobie korzystania z serwisu internetowego, takich jak liczba odwiedzin, czas spędzony na stronie, źródła ruchu, popularne treści;

 • funkcjonalne – umożliwiające dostosowanie serwisu internetowego do indywidualnych potrzeb i preferencji użytkownika, takich jak wybór języka, rozmiaru czcionki, układu strony;

 • marketingowe – służące do wyświetlania użytkownikowi spersonalizowanych reklam i ofert, dopasowanych do jego zainteresowań i historii przeglądania;

 • społecznościowe – umożliwiające integrację serwisu internetowego z serwisami społecznościowymi, takimi jak Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, umożliwiające udostępnianie treści, komentowanie, polubienia, subskrypcje.

 1. Administrator wykorzystuje zarówno pliki cookies własne, czyli pochodzące od Administratora, jak i pliki cookies zewnętrzne, czyli pochodzące od podmiotów współpracujących z Administratorem, takich jak dostawcy usług analitycznych, marketingowych, społecznościowych.

 2. Administrator informuje użytkowników o wykorzystywaniu plików cookies poprzez wyświetlenie stosownego komunikatu na stronie internetowej, zawierającego podstawowe informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych za pomocą plików cookies, a także o możliwościach zarządzania plikami cookies przez użytkownika.

 3. Użytkownik może wyrazić zgodę na wykorzystywanie plików cookies przez Administratora poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola lub kliknięcie odpowiedniego przycisku na stronie internetowej. Użytkownik może również wyrazić sprzeciw.

VI. Zmiany w Polityce Prywatności

 

1. Niniejsza polityka prywatności może być okresowo aktualizowana. W przypadku istotnych zmian powiadomimy o nich użytkowników poprzez umieszczenie nowej wersji na naszej stronie internetowej.

2. Zachęcamy do regularnego sprawdzania naszej polityki prywatności w celu śledzenia zmian.

VII. Kontakt
1. W przypadku pytań dotyczących naszej polityki prywatności lub sposobu przetwarzania danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem: konstruktorzy@op.pl

2.Dziękujemy za zapoznanie się z naszą polityką prywatności.

Koszyk

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Powrót do sklepu